اقدامات ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه

استفاده از آزمایشگاه تنهـا منحصر به افرادی است که مجاز هستند.

 • ورود اطفـال و کودکان به آزمایشگاه اکیداً ممنوع می باشد.
 • استعمال دخـانیـات، خـوردن، آشامیـدن، نگهداشتن موادغذایی، نوشیدنی ها،
  تنباکو و استفاده از مواد آرایشی در آزمایشگاه مطلقاً ممنوع است.
 • استفاده از لنز تماسی چشمی، بدون استفاده از عینک محافظ، در آزمایشگاه
  توصیه نمی گردد.
 • به هنگام کـار و جابجایی مـواد شیمیایی، مواد خطرناک زیست محیطی یا مواد
  رادیوایزوتوپ در محیط آزمایشگاه، از روپوش های مخصوص آزمایشگـاه (که قد آن تا زانوی
  کاربر باشد) و ماسک های چشمی استفاده کنید.
 • موهای بلند خود را به هنگام کـار با مـواد شیمیایی، مواد خطرناک زیست
  محیطی، رادیوایـزوتوپ ها، یـا جابجایی ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگـاهی، (در پشت
  سر خود) ببندید.
 • همواره آزمایشگاه و محل کار خود را تمیـز نمایید و مـواد شیمیایی،
  بیولوژیکی غیرضروری و تجهیزات بلامصرف را در محل مخصوص خود قرار دهید.
 • از جا گذاشتن بطری های مخصوص مـواد واکنش گر (پر یا خالی)، در کف
  آزمایشگاه خودداری کنید.
 • تنها با مـوادی کـار کنید که از میـزان اشتعـال پـذیری، واکنش دهی، سمیت
  و نیز روشهای صحیح جابجایی و ذخیره آنها و اقدامات اضطراری مربوطه آگاهی دارید.
 • خروجی ها و راهروها را در همة مواقع باز (و بدون هرگونه مانع) نگهدارید.
 • تا حد امکـان، از کار به تنهایی در محیط آزمایشگـاه خودداری کنید.
 • اگر طبیعت کـار شما اقتضاء می کنـد که به تنهایی در آزمایشگاه کـار
  کنید، بایستی حضور خود را به مسئول آزمایشگاه و یا همکاران دیگر اطلاع دهید.
 • هرگونه حـوادث و اتفاقات خطرناک را سریعاً به اطلاع سرپرست آزمایشگاه و
  مسئولین ذیربط برسانید.

حفظ و نگهـداری

 • خطرات ایمنی را با حفظ و نگهداری محیـط های کار در وضعیت مطلوب از بین
  ببرید.
 • حداقل دو خروجی باز (بدون مانـع) در آزمایشگاه تعبیـه شده باشد.
 • حداقل دو راهروی باز (بـدون مانـع) به طرف درهای خروجی آزمایشگاه ایجاد
  شده باشد.
 • همـواره، مواد و وسایـل غیر ضـروری را از روی میزهای کار، هـودهای بخار،
  کف آزمایشـگاه، راهروها و ... بـرداشته و در محل های مناسب قرار دهید.
 • نیـکمت هـا، میـزهای کـار و دیـگر سطـوح آزمایشگاهی را پس از هـر بار
  استفـاده با یک مـاده پـاک کننـده یـا ضـد عفونی کننده تمیز نمایید.
 • همـة تجهیـزات بایستی قبـل از استفاده بازرسی شوند.
 • شیشه آلات مورد استفـاده درآزمایشگـاه باید از جنس بروسیلیکات باشند.
 • در صورت استفاده از مواد پاک کننده دی کرومات یا اسید سولفوریک در
  آزمایشگاه، دقت کنید که پاک کردن فقط محدود به هود بخار باشد، در غیر این صورت
  کلریدهای سمی کلرومتیل از محلول کرومات/اسید سولفوریک آزاد می شوند.
 • سعی شـود از محـلول های پاک کنندة غیرکروماتی استفاده شود.
 • در صـورتی که آزمـایشها ناتمام مانده باشند، یادداشتی حاوی نوع مواد
  شیمیایی مورد استفاده، نام و نام خانوادگی آزمایشگر و شماره تماس او در کنار
  دستگاههای مورد استفاده قرار داده شود.
 • کف آزمایشگـاه را در همـة اوقـات خشـک نگهدارید.
 • در صورت ریـزش هرگونه مواد شیمیایی یا آب، کـف آزمایشگـاه را بلافاصـله
  تمیز کرده و با قراردادن علائـم هشـدار، دیگران را نسبت به خطرات بالقوه سُرخوردن
  آگــاه نمایید.
 • بر روی همة ماشین آلات و تجهیزات تحت تعمیر یا تنظیم، بایستی قبـل از
  آنـکه قابـل استفاده باشند، برچسب هشدار نصب گردد.
 • سیفون های کف آزمایشگاه و سینک ها بایستی به طور مرتب تخلیه شده و شسته
  شوند تا از خروج گـازهای نامطبـوع یا آزاد شدن بوی مواد شیمیایی در جلوگیری شود.
 • سیفون هایی که به طور مرتب مورد استفاده قرار نمی گیرند برای ممانعت از
  تبخیر آب بهتر است با 20-30 میلی لیتـر روغن معدنی پر شوند.
 • همة سیلندرهای گاز فشرده بایستی به طور محکم با زنجیر یا طناب بصورت
  ثابت بسته شوند.
 • سیلندرهای خـالی را علامت گذاری کنید و تمام اقدامـات حفاظتی و ایمنی را
  در مورد آنـها همـانند سیلندرهای پر رعایت کنید.
 • کلیه امور خـدمات و نگهداری بایستی توسط پرسنل متخصص و مجاز انجام
  پذیرد.

اقدامات لازم قبل از ترک آزمایشگاه

 • ضایعات آزمایشگـاهی را شناسایی، بسته بندی و طبق مقررات استاندارد به
  خارج از محیط آزمایشگاه منتقل کنید.
 • تجهیزات و وسایل خراب را خاموش و با رعایت مقررات استاندارد از محیط کار
  (و دسترس دیگران) خارج کنید.
 • سطوح کاری و کلیه تجهیزات مـورد استفاده را ضدعفونی کنید.
 • به هنگام اتمام کار و ترک آزمایشگاه، تجهـیزات و وسایل استفـاده نشده را
  به محل اصلی خود بازگردانید.
 • روپوش مخصوص آزمایشــگاه را در داخل آزمایشگـاه قرار دهید.
 • از خاموش بودن تجهیزات برقی و گازی مورد استفاده اطمینان حاصل نمایید.
 • دست های خود را با دقت بشوییـد.
 • درب آزمایشگاه را بسته و از قفـل بودن آن اطمینان حاصل نمایید
 • منبع: سایت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
/ 0 نظر / 57 بازدید