منابع پیشنهادی جهت آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی "جی"

میکروبیولوژی مواد غذایی " آدامز"

میکروبیولوژی مواد غذایی " فرازیر"

عفونت ها و مسمویت های مواد غذایی " تالیف دکتر رضویلر"

آزمون های میکروبی مواد غذایی "تالیف دکتر گیتی کریم"

شیمی مواد غذایی " تالیف دکتر فاطمی"

کنترل کیفی و آزمایشات شیمیایی مواد غذایی " تالیف دکتر پروانه"

تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی " ترجمه دکتر مرتضوی"

آزمون های شیر و فراورده های آن " تالیف دکتر کریم"

بهداشت و فناوری شیر " تالیف دکتر کریم"

شیر و کیفیت آن " ترجمه دکتر کریم"

پروبیوتیک ها در شیر و فراورده های آن " تالیف دکتر خسروی دارانی"

بهداشت گوشت " تالیف دکتر رکنی"

علوم و صنایع گوشت " تالیف دکتر رکنی"

بهداشت مواد غذایی با منشا آبزیان " تالیف دکتر آخوندزاده"

اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی "تالیف دکتر فاطمی"

اصول بهداشت مواد غذایی " تالیف دکتر رکنی"

منبع:

http://foodhygiene.blogfa.com

/ 0 نظر / 76 بازدید