لیست مجلات مواد غذایی معتبر در ایران

 1. مجله بهداشت مواد غذایی
 2. مجله صنایع غذایی آمل
 3. پژوهش­های صنایع غذایی-تبریز
 4. ماهنامه کشاورزی و غذا
 5. تحقیقات نظام سلامت-اصفهان
 6. میکروبیولوژی دامپزشکی-گرمسار
 7. فصلنامه زیست شناسی-گرمسار
 8. مجله نمک-گرمسار
 9. مجله میکروب شناسی مواد غذائی-شهرکرد
 10. مجله علوم غذایی و تغذیه-علوم تحقیقات
 11. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران-شهید بهشتی
 12. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک-صنعتی اصفهان
 13. مجله‌ی نوآوری در علوم و فن‌آوری غذایی-آزاد سبزوار
 14. مجله سلامت و محیط-علوم پزشکی تهران
 15. مجله دنیای میکروب‌ها-آزاد جهرم
 16. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و صنایع غذائی ایران-تربیت مدرس
 17. نشریه پژوهشهای زراعی ایران-فردوسی مشهد
 18. پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران-فردوسی مشهد
 19. پژوهش های علوم دامی ایران-فردوس مشهد
 20. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی-فردوسی مشهد
 21. نشریه آب و خاک-فردوسی مشهد
 22. نشریه علوم باغبانی-فردوسی مشهد
 23. نشریه حفاظت گیاهان-فردوسی مشهد
 24. نشریه پژوهش های حبوبات ایران-فردوسی مشهد
 25. آب و توسعه پایدار-فردوسی مشهد
 26. مجله علوم کشاورزی ایران-دانشگاه تهران
/ 0 نظر / 13 بازدید