نحوه نگارش پایان نامه

 

دانشکده ..............

پایان‌نامه جهت اخذ درجة ................... رشتة ................

عنوان:

........................................

استاد راهنما:

دکتر .........................

استاد مشاور:

دکتر .......................

ارائه دهنده:

................................

خرداد‌‌ماه 1396                                   شماره پایان‌نامه: ...............

«حق هرگونه انتشار و بهره‌برداری از نتایج این پایان‌نامه برای دانشکده ....... ... محفوظ است»


[در این قسمت، حداکثر سه صفحه تقدیم، تقدیر و تشکر گذاشته می‌شود]

 [قبل از این صفحه، کپی برگة نمرة دفاع از پایان‌نامه قرار داده می‌شود. اصل برگة نمره، همراه با یک کپی از آن به واحد پژوهش و پایان‌نامه تحویل می‌گردد.]

[تذکر: در حاشیة این صفحه، صفحة بسم‌الله و صفحات اول هر فصل می‌توان از کادرهای دلخواه استفاده نمود.]

 

 

 

چکیده

مقدمه: در این قسمت اهمیت موضوع به‌طور کلی ذکر می‌شود. بهتر است این قسمت خیلی کوتاه نوشته شود. دقت شود که تعداد کل کلمات چکیده –با احتساب کلماتی چون "و"، "در"، "از" و کلاً تمام کلماتی که در دوطرف آنها فاصله قرار دارد- بین 200 تا 300 کلمه باشد. بهتر است کل چکیده را در یک صفحه چاپ نمود. برای این کار می‌توان فاصلة خطوط از یکدیگر را یک‌برابر در نظر گرفت و در صورت لزوم اندازة قلم را کاهش داد.

روش کار: دراین قسمت، خلاصه‌ای از روش انجام کار به‌طور کلی ذکر می‌شود.

نتایج: در این بخش، نتایج به‌دست آمده به‌طور خلاصه ذکر می‌گردند

نتیجه‌گیری: نتیجة نهایی منتج از پایان‌نامه در این قسمت نوشته می‌شود.

کلمات کلیدی: کلمات کلیدی فارسی با ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند

 

 

 

فهرست

فهرست مطالب در این قسمت آورده می‌شود.

تذکر: اگر در نوشتن عناوین موجود در متن، از Headings استفاده شود (همان‌گونه که در این فایل نیز اعمال شده است)، فهرست ذیل به‌طور خودکار روزآمد می‌شود. بعد از اعمال تغییرات، روی فهرست ذیل کلیک کرده و گزینة Update field را انتخاب کنید. شمارة صفحات و متن عناوین به‌طور خودکار اصلاح خواهند شد.

(1) فصل اول: مقدمه. 1

(1-1) پیشگفتار. 2

(1-2) کلیات... 2

(1-2-1) فیزیولوژی دستگاه گوارش... 2

(1-2-2) آناتومی دستگاه گوارش... 3

(2) فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده 4

(3) فصل سوم: روش کار. 6

(4) فصل چهارم: نتایج 8

(5) فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 10

(6) مـنـابـع. 12

 


می‌توانید فهرست شکل‌ها، نمودارها و جداول را نیز به‌صورت جداگانه بعد از فهرست اصلی، در همین قسمت ذکر نمایید.

 

 

(1) فصل اول:

مـقـدمـه


(1-1) پیشگفتار

همانطور که در راهنمای نگارش پایان‌نامه ذکر شده است، فصل اول شامل دو قمست است: پیشگفتار و کلیات. در قسمت پیشگفتار به‌طور کوتاه موضوع پایان‌نامه معرفی می‌شود.

(1-2) کلیات

در قمست کلیات، مباحثی آورده می‌شوند که پیش‌زمینة ورود به موضوع پایان‌نامه می‌باشند. فرق این قسمت با فصل دوم این است که قسمت کلیات همانطور که از نام آن بر می‌آید، شامل مطالب کلی و غیر اختصاصی در مورد عنوان پایان‌نامه است ولی در فصل دوم، فقط نتایج مطالعات و بررسی‌های محققین دقیقاً در مورد عنوان پایان‌نامه بحث قرار می‌گیرند.

می‌توان برای تیترهای مختلف موجود در فصل‌های پایان‌نامه، قلم‌های متفاوت با اندازه‌های مختلف استفاده نمود و بهتر است برای نشان دادن اینکه کدام تیتر زیرعنوان تیتر دیگر می‌باشد، از شماره‌گذاری استفاده گردد. مثلاً همانطور که می‌بینید، در این صفحه، برای تیتر کلیات از شمارة (1-2) استفاده شده؛ زیرا، این تیتر، دومین تیتر موجود در فصل اول است. حال اگر بخواهیم در قمست کلیات، عنوانی به‌نام "فیزیولوژی دستگاه گوارش" داشته باشیم، می‌توانیم به‌صورت زیر بنویسیم:

(1-2-1) فیزیولوژی دستگاه گوارش

عدد (1-2-1) نشان‌دهندة این است که تیتر فوق، اولین زیرعنوان مربوط به تیتر (1-2) است. حال اگر بخواهیم در این بخش، ابتدا فیزیولوژی مری و سپس فیزیولوژی معده را توضیح دهیم، باید به‌صورت زیر بنویسیم:

(1-2-1-1) فیزیولوژی مری

عدد 1 در سمت چپ، نشان می‌دهد که این تیتر اولین زیرعنوان مربوط به تیتر (1-2-1) است.

(1-2-1-2) فیزیولوژی معده

عدر 2 در سمت چپ، نشان می‌دهد که این تیتر دومین زیر عنوان مربوط به تیتر (1-2-1) است.

بدیهی است که اگر بعد از اتمام ذکر فیزیولوژی دستگاه گوارش، بخواهیم آناتومی دستگاه گوارش را شرح دهیم، به‌صورت زیر باید نوشته شود:

(1-2-2) آناتومی دستگاه گوارش

عدد (1-2-2) نشان می‌دهد که این تیتر، دومین زیرعنوان مربوط به تیتر (1-2) است.

توضیح دیگر که ضروری به‌نظر می‌رسد،‌ ذکر شمارة رفرنس است. باید در تمام قمست‌های پایان‌نامه، بعد از بیان هر مطلب علمی، شمارة منبع ذکر شده و مشخصات منبع با همان شماره در قسمت منابع نوشته شود. برای ذکر شمارة منبع در متن پایان‌نامه، بهتر است در انتهای پاراگراف مورد بحث، شماره را داخل کروشه نوشت. مثلاً [15]

اگر بخواهید چندین صفحه از یک منبع را در پایان‌نامه بگنجانید، بهتر است در هر صفحه، در انتهای یکی از پاراگراف‌ها شمارة منبع را بنویسید تا خواننده برای پیدا کردن شمارة منبع مجبور به جستجوی چندین صفحه نشود.

 

 

 

(2) فصل دوم:

مروری بر مطالعات انجام‌شده


فرق این فصل با قسمت کلیات از فصل اول قبلاً توضیح داده شد. برای درک بهتر چگونگی تفکیک مطالب فصل دوم و کلیات، می‌توانید فرض کنید که فصل دوم را برای یکی از اساتید متخصص در زمینة موضوع پایان‌نامه می‌نویسید و ایشان قبل از اینکه فصل دوم را مطالعه نماید، ابتدا فصل‌های روش کار، نتایج و بحث شما را مطالعه نموده و بعد از خواندن گزارش کامل کار شما، می‌خواهد بداند در سایر متون معتبر علمی (از قبیل مقالات، کنفرانس‌ها، کتابها، پایان‌نامه‌ها، و ...) دقیقاً در مورد نتایج حاصل از کار شما چه نتایجی نوشته شده است.

همان‌طور که در قمست کلیات، مطالب بر اساس موضوع (و نه بر اساس عنوان کتاب یا مقاله) دسته‌بندی می‌شوند، در این فصل نیز باید مطالب به‌صورت موضوعی دسته‌بندی شوند نه براساس عنوان مقاله یا کتاب. یعنی نمی‌توان عنوان مقالة اول را نوشت و بعد آنرا ترجمه نمود و سپس عنوان مقالة دوم ذکر شده و محتویات آن نوشته شود و .... زیرا ممکن است منابع مورد بحث در این قسمت در قسمتهایی با یکدیگر اشتراک داشته باشند و باید این موضوعات تحت یک عنوان و در کنار هم بیان شوند.

همانطور که قبلاً بیان گردید، در این فصل نیز ذکر شمارة رفرنس هنگام نوشتن مطالب علمی الزامی است.

 

 

 

(3) فصل سوم:

روش کار


روش کار .......

 

 

 

(4) فصل چهارم:

نـتـایـج


نتایج ....

 

 

 

 

 

(5) فصل پنجم:

بحث و نتیجه‌گیری


بحث و نتیجه‌گیری ...........

 

 

 

 

(6) مـنـابـع

1.

2.

3.

4.

 

 

 

ABSTRACT:

Background:

Method:

Results:

Conclusion:

Keywords:


 

University of Medical Sciences

School of Medicine

A thesis presented for the degree of ………….. in ………….

Title:

How to write a thesis?

Supervisors:

Dr. ……………..

Advisers:

Dr. …………….

By:

……………………….

November 2005                                        Thesis No: ………..

منبع : دانشگاه فردوسی مشهد 

/ 0 نظر / 32 بازدید